Wörter

b barino, baschanitzo, beiky, bodli(gatschka), boschemuko, brany, brblat
h hrnec
k kamaradzit, karabatsch, kopanetz
l lempatschek
m mamlas, moravka, motschka, mudrt
n nalepschi
o okorale, omatschko, oplatzky, oschraui
p panenko mario/maria, papullo, pletky, podvoro, pritschki
s schetzkojedno, schlische, schmudlo, schuschkat, sunicko/suninko
t tschmari, tschowjetsche
v veroschklivieren, vlkyplky